Układ odpornościowy a autyzm

Rtęć uwalnia z ludzkich komórek tucznych substancje wzmagające stan zapalny,

Duraisamy KempurajShahrzad AsadiBodi ZhangAkrivi ManolaJennifer HoganErika Peterson Theoharis C Theoharides

W mózgach dzieci z autyzmem trwa stan zapalny, choć nie jest do końca jasne, co go powoduje, jak stwierdzili naukowcy.

Przebadano tkankę mózgową pobraną pośmiertnie od 11 pacjentów z autyzmem, jak również płyn mózgowo-rdzeniowy 6 dzieci z autyzmem. U każdego z nich stwierdzono aktywność układu odpornościowego, według zespołu Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore oraz University of Milan.

“Te odkrycie dowodzi teorii, że ogromną rolę w autyzmie odgrywa aktywność układu odpornościowego, chociaż nie jest do końca jasne, czy jest ona niszcząca czy korzystna dla rozwijającego się mózgu”, stwierdził Dr. Carlos Pardo-Villamizar z Johns Hopkins, który prowadził badania.

W artykule opublikowanym w Annals of Neurology, Pardo i jego koledzy opisali nadmierną aktywność chemokin układu odpornościowego u pacjentów z autyzmem.

„Ten trwający bez przerwy stan zapalny obecny był w licznych obszarach mózgu i powodowany był przez komórki znane jako mikroglej i astroglej”, powiedział Pardo.

“Naukowcy potwierdzili, że układ odpornościowy może być ważnym czynnikiem przy autyzmie, ale nie wszystkie badania to potwierdzają”, dodał Pardo.

„Chcieliśmy bardziej jednoznacznej odpowiedzi, więc zamiast ogólnie badać układ odpornościowy, skupiliśmy się tylko na jego odpowiedziach w relatywnie niewielkim środowisku układu nerwowego”.

http://www.thenewstribe.com/2011/02/10/brain-inflammation-found-in-autism/


Rtęć uwalnia z ludzkich komórek tucznych substancje wzmagające stan zapalny.

Duraisamy Kempuraj1, Shahrzad Asadi1, Bodi Zhang1, Akrivi Manola1, Jennifer Hogan1, Erika Peterson2 and Theoharis C Theoharides1,4,3,5*

1 Molecular Immunopharmacology and Drug Discovery Laboratory, Department of Pharmacology and Experimental Therapeutics, Tufts University School of Medicine and Tufts Medical Center, Boston, MA 02111, USA

2 Department of Obstetrics & Gynecology, Maternal-Fetal Medicine, Tufts University School of Medicine and Tufts Medical Center, Boston, MA 02111, USA

3 Department of Biochemistry, Tufts University School of Medicine, Boston, MA 02111, USA

4 Department of Internal Medicine, Tufts University School of Medicine and Tufts Medical Center, Boston, MA 02111, USA

5 Department of Psychiatry, Tufts University School of Medicine and Tufts Medical Center, Boston, MA 02111, USA

Journal of Neuroinflammation 2010, 7:20 doi:10.1186/1742-2094-7-20

Wnioski

HgCl2 stymuluje uwalnianie się VEGF i IL-6 z ludzkich komórek tucznych. Ten fenomen może powodować zniszczenie bariery krew-mózg i stan zapalny mózgu. Niniejsze badania opisują biologiczny mechanizm, który tłumaczy jak niskie dawki rtęci przyczyniają się do patogenezy ASD.

Fragment artykułu

Jest to pierwsze badanie potwierdzające, że rtęć nieorganiczna w koncentracji bardzo niskiej – 0.1 μM może spowodować uwalnianie się VEGF i IL-6 z ludzkich komórek tucznych. (…) Komórki tuczne, przez to że umiejscowione są w skórze, układzie oddechowym i pokarmowym stanowią potencjalne cele toksyn środowiskowych. Są one istotne w kontekście reakcji alergicznych, jak również oddziałują na nabytą i wrodzoną odporność oraz na stan zapalny. Uwzględniając fakt, że liczni pacjenci z ASD mają objawy alergiczne, które nie są uruchamiane przez IgEm warto zauważyć, że komórki tuczne mogą być stymulowane niekoniecznie przez alergeny ale przez inne czynniki ulokowane w mózgu i jelitach, w szczególności neuropeptydy takie jak SB i neurotensyna (NT). Gdy dojdzie do ich aktywacji, komórki tuczne wydzielają liczne oddziałujące na mózg i sprzyjające stanowi zapalnemu cząsteczki, co ma znaczenie przy ASD; są to histaminy, proteazy,m VEGF, prostaglandyna i cytokiny, np. IL-6. wydzielać VEGF, które poszerza naczynia krwionośne i występuje często przy odroczonych reakcjach nadwrażliwości. Komórki tuczne wydzielają VEGF, IL-6 i inne tego typu substancje “selektywnie”, bez regulacji. Mogą one niszczyć barierę krew-mózg, umożliwiając stan zapalny mózgu. Istotne, że rtęć może przekraczać tę barierę i może dojść do koncentracji jej w mózgu i to ma miejsce w długim okresie czasu. Aktywne komórki tuczne mogą niszczyć barierę krew-mózg i w ten sposób umożliwiać zwiększenie ilości rtęci w mózgu.

Mechanizm neurotoksyczności rtęci nie jest w pełni opisany. Rtęć zwiększa poziomy wapnia w komórkach PC12, a tiomersal działa w ten sposób na limfocyty grasicy. Rtęć zwiększa też poziom stresu oksydacyjnego w komórkach, na co bardzo podatne są neurony, a w szczególności mitochondria układu nerwowego. Podstawowym źródłem rtęci w pożywieniu są zanieczyszczone rtęcią etylowaną ryby, które od dawna wiązane są z uszkodzeniami neurologicznymi.

Aktywacja komórek tucznych przez rtęć może wzmagać reakcje alergiczne (…). Objawy alergiczne są często obecne u pacjentów z ASD, a ankieta przeprowadzona we Włoszech u dzieci z ASD wykazała silny związek choroby z historią alergii. Co więcej, ostatnie badania dowodzą zwiększonej ilości chorób atopowych, jak również podwyższonego poziomu IgE w osoczu i ilości eozynofilów u pacjentów z Aspergerem. W przeprowadzonych przez National Survey of Children’s Health ankietach, rodzice dzieci z autyzmem donosili o objawach alergii częściej niż u innych dzieci, w szczególności o alergiach pokarmowych. W jednych badaniach 30% dzieci z autyzmem (n = 30) miało w przeszłości atopię, w porównaniu do 2.5% dzieci z grupy kontrolnej (n = 30), a wyniki w zakresie ilości IgE w osoczu albo testów skórnych były identyczne, co sugeruje że alergie uruchomiły czynniki inne niż IgE. W innych badaniach wykazano, że pacjenci z ASD nie mieli większych predyspozycji do astmy czy wysypki alergicznej, ale uwzględniono w badaniach tylko tych pacjentów, którzy mieli pozytywne wyniki testów skórnych. Wreszcie, opublikowano artykuł stwierdzający, że ASD jest 10 razy częstsze w porównaniu do ogólnych wskaźników (1/100 dzieci) u pacjentów z mastocytozą, czyli zwiększoną ilością komórek tucznych w licznych tkankach i objawami takimi jak alergie, nietolerancje pokarmowe i zaburzenia kognicyjne “brain fog”.

Niektóre z badań nie doprowadziły do ustalenia związku między ekspozycją na rtęć ze szczepionek a autyzmem, jednak 87% dzieci wpisanych do bazy danych niepożądanych odczynów poszczepiennych USA (VAERS) ma zaburzenia autystyczne. Co więcej analiza danych z raportów medycznych Vaccine Safety Datalink doprowadziła do wniosku, że “istnieje znacznie zwiększony odsetek pacjentów z autyzmem po ekspozycji na rtęć ze szczepionek zawierających tiomersal “. Ponadto, liczne badania epidemiologiczne potwierdziły wyjątkowo istotny związek między środowiskową ekspozycją na rtęć a ASD. Dodatkowo, nisko funkcjonujący pacjenci z autyzmem mają zwiększony poziom porfiryn w moczu, co jest związane z zatruciem rtęcią. Rtęć zaburza też ścieżki metylacyjne w podatnych komórkach. (…)

ASD może być rezultatem kombinacji podatności genetycznej/biochemicznej i ekspozycji na czynniki środowiskowe, w tym – może być efektem obniżonej zdolności do wydalania rtęci i/lub ekspozycji na rtęć w istotnym dla rozwoju momencie. W wielu pracach stwierdza się, że autyzm może być powiązany z dysfunkcją układu odpornościowego, podczas gdy najnowsze prace potwierdzają, że autyzm może być neuroimmunologicznym zaburzeniem związanym z aktywacją komórek tucznych.

http://www.jneuroinflammation.com/content/7/1/20


Inne badania naukowe potwierdzające związek między objawami autyzmu a dysfunkcją układu odpornościowego znajdziesz tu.